• info@markazgoosht.com
  • 62999777
  • هفت روز هفته 8 صبح الی 18
شعبه سوم مرکز گوشت مهاجر شهروند سهروردی

شعبه سوم مرکز گوشت مهاجر شهروند سهروردی

محله: سهروردی

فروشگاه شهروند سهروردی

خیابان مطهری خیابان شهید علی اکبری فروشگاه شهروند مرکزگوشت